příklady z praxe

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. V.
Accenture Academy

ACCENTURE ACADEMY je unikátní projekt v partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, který rozvíjí, prostřednictvím vzdělávání, pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu v ČR, mladých lidí s institucionální zkušeností. 65 % mladých lidí, kteří vyrůstají v ústavní péči, má vzdělávací problémy a nemají předpoklady pro úspěch na trhu práce. 

Více zde

ČEZ, a. s
Oranžové schody

Grantové řízení Nadace ČEZ Oranžové schody pomáhá základním, středním a vyšším odborným školám v ČR odstranit architektonické bariéry. Cílem je umožnit školní docházku handicapovaným dětem v běžné škole a integrovat je tak do výuky spolu se zdravými spolužáky. Za dva roky fungování projektu podpořila Nadace patnáct žádostí celkovou částkou 8,5 mil. korun.

Více zde

ČEZ, a. s.
Pomáháme tam, kde působíme

Skupina ČEZ v rámci Nadace ČEZ podporuje společně se zaměstnanci cílenou pomoc znevýhodněným lidem či sociálně a ekologicky zaměřeným organizacím v ČR. Vychází vstříc námětům zaměstnanců a podněty podporuje a rozvíjí organizačně, logisticky i finančně. Pomoc má podobu osobní dobrovolnické práce či profesní rady, finančních darů od zaměstnanců, zakoupených dárků i další hmotné pomoci. Projekt trvá čtyři roky a celkem se ho zúčastnilo 1521 dobrovolníků a ve sbírkách již přes tři tisíce zaměstnanců.

Více zde

ČEZ, a.s.
Rozvoj technického vzdělávání a talentů

Projekt představuje strategický a dlouhodobý přístup k technickému vzdělávání od úrovně mateřských škol po univerzity nejen v oblasti technického vzdělávání. Společnost ČEZ tak řeší významný společenský problém, a to nedostatek technicky zaměřených odborníků v České republice a konkurenceschopnost výrobních podniků.

Více zde

Globus ČR, k.s.
Auta bez bariér /Cesty k lidem

Společnost Globus se rozhodla u příležitosti 15 let svého působení v ČR získat prostředky na 15 speciálně upravených velkoprostorových vozů pro přepravu handicapovaných. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s Kontem BARIÉRY a na společný projekt Auta bez bariér. Prostředky na projekt Cesty k lidem jsou získávány tím, že Globus z vybraných produktů, které zákazníci nakoupí, odvádí vždy předem stanovenou částku na tento projekt. Výrobky jsou označeny logem Cesty k lidem a výše příspěvku se liší podle konkrétního druhu zakoupeného zboží.

Více zde

IBM Česká republika
Efektivnější léčba cukrovky

Hlavní motivací projektu je rostoucí počet nemocných diabetem u nás i ve světě. Společnost IBM má ve zdravotnictví co nabídnout a proto se rozhodla soustředit na zlepšení výsledků léčby cukrovky. Řešení spočívá v nalezení ukazatelů, které pomohou při rozhodování o nejlepší léčbě daného pacienta a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu nad průměrnou úroveň. Společnost IBM tím zefektivní léčbu diabetických pacientů a urychlí lékařům práci.

Johnson & Johnson
Bridge to Employment – Most k zaměstnání

Připravujeme absolventy na práci v oboru
Tříletý projekt určený studentům středních zdravotnických škol proběhnul v České republice v letech 2011-2014 pod vedením české pobočky organizace Junior Achievement. Jeho záměrem bylo zprostředkovat budoucím zdravotníkům praktické zkušenosti z oboru, ukázat jim možnosti uplatnění a osvojit si měkké dovednosti potřebné pro výkon jejich profese. Účastníci byli vybráni na základě nezávislého přijímacího řízení a v průběhu tří let se pravidelně účastnili seminářů pořádaných ve spolupráci s odborníky z praxe.

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group
Zaměstnanci pro lepší život

Aktivita zahrnuje projekty Den pro lepší život (DPLŽ) a Strom pro lepší život (SPLŽ). Prvním je celoroční firemní dobrovolnictví a druhým je vánoční projekt, kdy nakupují zaměstnanci ze svých prostředků dárky pro klienty vybraných neziskových organizací. V loňském roce se projektů zúčastnilo 538 dobrovolníků.

Více zde

KPMG Česká republika
Nejcennější je odbornost

Zaměstnanci KPMG pomáhají neziskovým organizacím lépe nastavit řízení a procesy a tím profesionalizují jejich činnost. Činnosti v programu Pomáháme tím, co umíme, mají podobu školení, individuálních odborných konzultací, služeb pro bono a mentoringu v konkrétních oblastech. Program prospívá nejen neziskovkám, ale i společnosti KPMG: zaměstnanci získávají nový pohled a dovednosti, které zužitkují ve své každodenní práci.

O2Czech Republic
Nástrahy internetu – a jak na ně

Bezpečné chování na internetu je prioritou společnosti O2 již delší čas. Záměrem projektu Bezpečně na internetu je naučit děti i dospělé předcházet rizikům jako kyberšikana, kybergrooming, sexting a další. Vzdělávacími akcemi O2 prošlo již 6 000 dětí, 550 rodičů, přes 200 učitelů a na 60 seniorů po celé ČR. Společnosti O2 jde o to naučit rodiče a děti používat moderní technologie bezpečně, efektivně a co nejpřínosněji.

 

Více o projektu ZDE.

SIEMENS ČESKÁ REPUBLIKA
Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem. Tento projekt již šestnáct let poskytuje granty nejlepším projektům v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a oceňuje nejlepší pedagogy a autory diplomových a doktorských prací. Dosud bylo oceněno 233 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující 6 000 000 Kč.

Škoda Auto, a.s.
Síť chráněných pracovišť: zdravotní pool

Program se zaměřuje především na zřizování chráněných pracovišť pro starší zaměstnance nebo zaměstnance se zdravotními omezeními. V rámci tohoto programu jim nabízí změny pracovního místa s garantovaným původním příjmem po určitou dobu, rekvalifikace, rehabilitační pobyty s finančním příspěvkem, pět pracovních dnů placeného volna navíc, atd.

Více zde

T-Mobile Czech Republic a.s.
Pro svět kolem nás - zaměstnanci T-Mobile pomáhají

Společnost se ke konceptu firemní odpovědnosti přihlásila v roce 2005 a od počátku počítala se zapojením svých zaměstnanců a top managementu. V posledních letech se T-Mobile soustředil na sladění všech svých CSR projektů a jejich propojení. Během uplynulých sedm let se např. povedlo úspěšně rozjet Fond T-Mobile pro zaměstnance, díky němuž bylo mezi 204 projektů rozděleno 14 255 100 Kč.

Více zde

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Celoevropský sociální program Think big– věříme mladým lidem

 

THINK BIG je celoevropský dlouhodobý sociální program Telefónica Europe. V České republice program realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a Prázdninovou školou Lipnice. Program poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich vlastních projektů, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivních změn ve společnosti. Za 14 měsíců podpořila Nadace O2 ve třech vlnách celkem 400 projektů mladých lidí. Program chce mladým lidem pomoci stát se sebevědomými a zároveň aktivními občany, kteří hrají hlavní roli ve vytváření pozitivních změn ve svých komunitách.

 

Telefónica Czech Republic, a.s.
Zaměstnanci O2 pomáhají

Společnost dlouhodobě investuje do komunity zejména prostřednictvím své firemní Nadace O2. Jedním z klíčových pilířů společenské je snaha motivovat zaměstnance k dobrovolnické činnosti a také k pravidelným finančním příspěvkům na veřejně prospěšné projekty. Zaměstnanci mohou čerpat jeden pracovní den na dobrovolnickou práci, od roku 2011 mohou navíc mentoři programu Think Big (hlavní sociální program Nadace O2) čerpat až 2 dny pro svou mentorskou činnost. Telefonica zajistila již v roce 2008, aby zaměstnanci mohli jednoduchým způsobem přispívat prostřednictvím speciálně vytvořeného interního online systému, kdy je jim příslušná částka, kterou si zaměstnanec zvolí jako příspěvek na konkrétní účel, následně stržena ze mzdy.

Více zde


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


oblast MARKETPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz