příklady z praxe

3M Česko, s.r.o.
Ještě zelenější

3M Česko s.r.o. je nadnárodní společnost, která v ČR zaměstnává okolo 100 lidí. Zaměřuje se na výrobu a prodej kancelářských potřeb, na komerční grafiku, elektro a telekomunikace, zdravotnictví, automobilový průmysl či bezpečnost a ochranu.

Více zde

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B. V.
Accenture Academy

ACCENTURE ACADEMY je unikátní projekt v partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem, který rozvíjí, prostřednictvím vzdělávání, pracovní zkušenosti a dovednosti u nejohroženější skupiny na pracovním trhu v ČR, mladých lidí s institucionální zkušeností. 65 % mladých lidí, kteří vyrůstají v ústavní péči, má vzdělávací problémy a nemají předpoklady pro úspěch na trhu práce. 

Více zde

AHOLD Czech Republic
Albert podporuje vzdělávání a integraci

Značka Albert nečeká, až se zákazník zeptá, co dělá pro město, ve kterém má provozovnu. Společenská odpovědnost má ve firmě svou tradici. Její strategie stojí na čtyřech hlavních pilířích: zdravý životní styl, udržitelný obchod, ochrana klimatu a zapojení do komunit. V roce 2009 vznikl Nadační fond Albert, jehož hlavními cíli jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů zaměřených na vzdělávání, integraci a rozvoj sociálně znevýhodněných dětí a dospělých.

Česká spořitelna, a.s.
Projekt Diversitas

Projekt na podporu zaměstnávání a kariérního růstu žen má pomocí zvýhodněných podmínek pro rodiče pečující o malé děti zlepšit integraci matek po mateřské dovolené zpátky do pracovního procesu. Ve společnosti tvoří 74 % zaměstnanců ženy, přičemž v pobočkové síti je to až 85 %.

Více zde

ČEZ
ČEZ blízko seniorům

Skupina ČEZ podporuje mezigenerační kontakt stávajících zaměstnanců a seniorů, kteří v energetice dlouhodobě působili. Prostřednictvím Klubů důchodců a Nadačního fondu Senioři nabízí bývalým zaměstnancům různé možnosti aktivního trávení volného času i udržování kontaktů v rámci oboru. Skupina ČEZ podporuje hospice, domovy a aktivační projekty pro seniory v České republice, přičemž do pomoci zapojuje i své zaměstnance a odborníky.

ČEZ, a. s
Oranžové schody

Grantové řízení Nadace ČEZ Oranžové schody pomáhá základním, středním a vyšším odborným školám v ČR odstranit architektonické bariéry. Cílem je umožnit školní docházku handicapovaným dětem v běžné škole a integrovat je tak do výuky spolu se zdravými spolužáky. Za dva roky fungování projektu podpořila Nadace patnáct žádostí celkovou částkou 8,5 mil. korun.

Více zde

ČEZ, a. s.
Pomáháme tam, kde působíme

Skupina ČEZ v rámci Nadace ČEZ podporuje společně se zaměstnanci cílenou pomoc znevýhodněným lidem či sociálně a ekologicky zaměřeným organizacím v ČR. Vychází vstříc námětům zaměstnanců a podněty podporuje a rozvíjí organizačně, logisticky i finančně. Pomoc má podobu osobní dobrovolnické práce či profesní rady, finančních darů od zaměstnanců, zakoupených dárků i další hmotné pomoci. Projekt trvá čtyři roky a celkem se ho zúčastnilo 1521 dobrovolníků a ve sbírkách již přes tři tisíce zaměstnanců.

Více zde

ČEZ, a. s.
Záchrana ohrožených druhů mravenců při výstavbě fotovoltaické elektrárny

Výstavbu elektrárny předchází důkladná příprava, kdy po rozsáhlé kontaminaci území po 20letém pobytu sovětských vojsk byl nezbytný komplexní pyrotechnický průzkum. S plněním podmínek stavebního povolení týkající se ochrany přírody jsou uplatňovány vnitřní nadstandardy. Došlo tak např. ke zhotovení prostupů v plotech ohraničujících elektrárnu určených pro menší obratlovce (zejména zajíci), k vybudování kamenných složišť v areálu určených k rozmnožování plazů, k výsadbě trnitých keřů v okrajových částech areálu FVE nebo k  přenosu kompletních mravenišť zvláště chráněného ohroženého mravence.

Více zde

ČEZ, a.s.
Rozvoj technického vzdělávání a talentů

Projekt představuje strategický a dlouhodobý přístup k technickému vzdělávání od úrovně mateřských škol po univerzity nejen v oblasti technického vzdělávání. Společnost ČEZ tak řeší významný společenský problém, a to nedostatek technicky zaměřených odborníků v České republice a konkurenceschopnost výrobních podniků.

Více zde

ČEZ, a.s.
Stromy 2011

Grantové řízení Stromy 2011, které vyhlásila Nadace ČEZ, probíhalo od května do konce června 2011. Nadační příspěvek mohly města a obce získat například na obnovu alejí, vybudování nových parků nebo zelených protihlukových stěn. Jednou z podmínek byla výsadba původních a pro danou lokalitu vhodných dřevin. Projekt, díky kterému se mj. sníží emise CO2, vznikl z podnětu ministerstva životního prostředí.

Více zde

ČSOB, a.s.
Šetrně a zdravě

Československá obchodní banka si je vědoma toho, že zdravé životní prostředí je nutnou podmínkou pro dlouhodobou udržitelnost společnosti. Tento fakt promítla i do výstavby nového ústředí společnosti v Praze v Radlicích, které zohledňuje řadu ekologických aspektů správného fungování kancelářského provozu. Výsledkem je přátelská, otevřená a vstřícná budova, která je ohleduplná ke svému okolí. Ekologické myšlení se snaží ČSOB podporovat i u svých zaměstnanců. Proto je v roce 2009 oslovila promyšlenou ekologickou kampaní Šetrně a zdravě.

Více zde

Globus ČR, k.s.
Auta bez bariér /Cesty k lidem

Společnost Globus se rozhodla u příležitosti 15 let svého působení v ČR získat prostředky na 15 speciálně upravených velkoprostorových vozů pro přepravu handicapovaných. Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci s Kontem BARIÉRY a na společný projekt Auta bez bariér. Prostředky na projekt Cesty k lidem jsou získávány tím, že Globus z vybraných produktů, které zákazníci nakoupí, odvádí vždy předem stanovenou částku na tento projekt. Výrobky jsou označeny logem Cesty k lidem a výše příspěvku se liší podle konkrétního druhu zakoupeného zboží.

Více zde

Hotel Adria Praha
Adria jako odpovědná malá firma

Hotel Adria je dobrým příkladem, že společenská odpovědnost se může úspěšně rozvíjet i v malých firmách. Základem strategie hotelu je stabilní a podobně smýšlející skupina zaměstnanců, přičemž samozřejmostí je i zapojení a celková filozofie vedení. V roce 2008 obdržel hotel ekoznačku Evropské Unie „Květina", která zastřešuje velkou škálu aktivit v oblasti životního prostředí a společenské odpovědnosti.

Více zde

IBM Česká republika
V IBM je prioritou vzdělávání

Pro společnost IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti součástí firemní kultury, které se odrážejí i v nastavení vnitřního systému fungování firmy a na chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. Zastřešujícím konceptem nejen společenské odpovědnosti, ale i filozofie fungování celé korporace je koncept „Smarter Planet". Prioritní oblastí konkrétních CSR programů je vzdělávání. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi všech stupňů (od předškolních po univerzitní) a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry připravuje IBM cestu pro potřebné systémové změny ve vzdělávání.

Více zde

IBM Česká republika
Efektivnější léčba cukrovky

Hlavní motivací projektu je rostoucí počet nemocných diabetem u nás i ve světě. Společnost IBM má ve zdravotnictví co nabídnout a proto se rozhodla soustředit na zlepšení výsledků léčby cukrovky. Řešení spočívá v nalezení ukazatelů, které pomohou při rozhodování o nejlepší léčbě daného pacienta a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu nad průměrnou úroveň. Společnost IBM tím zefektivní léčbu diabetických pacientů a urychlí lékařům práci.

IBM ČESKÁ REPUBLIKA
Chytřejší planeta – Smarter planet

Koncept CHYTŘEJŠÍ PLANETA charakterizuje pohled IBM na propojení technologií a nových trendů, které ovlivňují způsob fungování současného světa a které vedou k podporování udržitelného rozvoje a k efektivnímu nakládání se zdroji. Příkladem takového řešení je chytrý dopravní systém pro města, který prostřednictvím třeba mobilního telefonu upozorňuje na dopravní zácpy a doporučuje nejvhodnější trasu a následně nasměruje řidiče přímo na konkrétní volné parkovací místo a tím se zbytečně neprodukuje CO2.

IBM Česká republika
Diverzita jako zdroj inovací a konkurenční výhoda

IBM je otevřená všem a vytváří příležitosti pro uplatnění nejrůznějších znevýhodněných skupin. Kromě podpory a rozvoje talentu žen, příslušníků různých národností, osob s postižením a možností pro studenty pamatuje také na věkovou diverzitu a důležitost smíšených pracovních týmů. IBM zaměstnává osoby s postižením, romským studentům nabízí stáže s možností následného uplatnění, pomáhá lidem, kteří opouštějí brány věznic, vrátit se zpět do života a na pracovní trh.

Johnson & Johnson
Bridge to Employment – Most k zaměstnání

Připravujeme absolventy na práci v oboru
Tříletý projekt určený studentům středních zdravotnických škol proběhnul v České republice v letech 2011-2014 pod vedením české pobočky organizace Junior Achievement. Jeho záměrem bylo zprostředkovat budoucím zdravotníkům praktické zkušenosti z oboru, ukázat jim možnosti uplatnění a osvojit si měkké dovednosti potřebné pro výkon jejich profese. Účastníci byli vybráni na základě nezávislého přijímacího řízení a v průběhu tří let se pravidelně účastnili seminářů pořádaných ve spolupráci s odborníky z praxe.

KONZUM, obchodní družstvo
Jsme tu doma

Projekt zaměřený na podporu českých lokálních výrobců potravin a jejich výrobků spojil obchodní družstvo a jeho lokální dodavatele čerstvého zboží. Družstvo ve svých 95 prodejnách nabízí přes 97 procent pečiva od lokálních pekařů či 95 procent uzenin vyrobených v lokalitě Orlickoústecka. U veškerého čerstvého masa, mléka a másla pak Konzum garantuje český původ zboží.

Více zde

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group
Zaměstnanci pro lepší život

Aktivita zahrnuje projekty Den pro lepší život (DPLŽ) a Strom pro lepší život (SPLŽ). Prvním je celoroční firemní dobrovolnictví a druhým je vánoční projekt, kdy nakupují zaměstnanci ze svých prostředků dárky pro klienty vybraných neziskových organizací. V loňském roce se projektů zúčastnilo 538 dobrovolníků.

Více zde

KPMG Česká republika
Nejcennější je odbornost

Zaměstnanci KPMG pomáhají neziskovým organizacím lépe nastavit řízení a procesy a tím profesionalizují jejich činnost. Činnosti v programu Pomáháme tím, co umíme, mají podobu školení, individuálních odborných konzultací, služeb pro bono a mentoringu v konkrétních oblastech. Program prospívá nejen neziskovkám, ale i společnosti KPMG: zaměstnanci získávají nový pohled a dovednosti, které zužitkují ve své každodenní práci.

KPMG Česká republika, s.r.o.
PET man odchází - TAP woman přichází

Projekt znamená přechod z pití balené vody na kohoutkovou ve všech kancelářích KPMG. Projekt byl přednesen a odsouhlasen vedením firmy, které bylo poté do procesu zapojeno spolu s dalšími odděleními.

Více zde

O2Czech Republic
Nástrahy internetu – a jak na ně

Bezpečné chování na internetu je prioritou společnosti O2 již delší čas. Záměrem projektu Bezpečně na internetu je naučit děti i dospělé předcházet rizikům jako kyberšikana, kybergrooming, sexting a další. Vzdělávacími akcemi O2 prošlo již 6 000 dětí, 550 rodičů, přes 200 učitelů a na 60 seniorů po celé ČR. Společnosti O2 jde o to naučit rodiče a děti používat moderní technologie bezpečně, efektivně a co nejpřínosněji.

 

Více o projektu ZDE.

Plzeňský Prazdroj
Na pivo s rozumem

Prostřednictvím webových stránek napivosrozumem.cz poskytuje společnost důležité informace spotřebitelům pro jejich kvalifikované rozhodnutí ohledně konzumace alkoholu. Na všech komerčních sděleních vyzývá zákazníky k odpovědné konzumaci a od roku 2010 je také upozorňuj na téma alkoholu za volantem. Tuto iniciativu podporuje společnost dlouholetým partnerstvím se sdružením SANANIM. V roce 2011 uzavřela společnost memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy, v rámci něhož vyrobila více než 1,2 milionu podtácků se zodpovědným motivem od BESIPu a distribuovala je do restaurací.

Více zde

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Odpovědný výrobce piva

Plzeňský Prazdroj (PP) má jasně stanovenou strategii trvale udržitelného rozvoje, která je součástí dlouholetého plánu firmy, schvalována nejvyšším vedením a minimálně jednou ročně revidována. Globálně v rámci skupiny SABMiller, kam PP patří, je definováno deset priorit trvale udržitelného rozvoje s jasnými cíli a kritérii, které jsou interně hodnoceny, přičemž plány na další období schvaluje vedení firmy. Vzhledem k lokálním potřebám, komerčnímu cíli a prioritním oblastem byznysu se PP zaměřuje především na podporu odpovědné konzumace alkoholu, snižování spotřeby vody a energie, úrovně emisí, spolupráci s partnery a podporu rozvoje regionů, kde firma působí. Komunikace aktivit probíhá interně a také externě na webových stránkách a v roční Zprávě o trvale udržitelném rozvoji, která je verifikována nezávislou stranou.

 

Více zde

PwC Česká republika
Komplexní systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Projekt se zaměřuje na získání a udržení kvalitních zaměstnanců, kterým chce nabídnout zajímavé kariérní příležitosti, kvalitní pracovní prostředí a pomoci jim při vyvažování pracovních povinností a osobních potřeb.

Více zde

PwC, s.r.o.
Environmentální akční plán

Mezi hlavní dopady společnosti na životní prostředí patří spotřeba papíru, produkce odpadu, emise v důsledku služebních cest a spotřeba energií. Byl vytvořen tříletý „Environmentální akční plán", který poskytuje rámec pro řízení našeho dopadu na životní prostředí v letech 2011 až 2013.

Více zde

Santé Network
Detašovaná pracoviště linky Santé

Projekt se zaměřuje na plnohodnotné začlenění obtížně zaměstnatelných skupin osob zpět na trh práce, zlepšení efektivity fungování call centra, stabilizaci, adaptabilitu a motivaci zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti a obrazu společnosti.

Více zde

SAP Services
Pestrost v praxi

Společnost SAP bere inkluzi vážně - a prakticky. Dává příležitost k uplatnění lidem s poruchou autistického spektra. Program Autism@Work zapojuje kolegy s autismem do pracovního procesu i do společenství zaměstnanců SAP. Program běží úspěšně přes dva roky a v rámci upraveného přijímacího řízení zaměstnala pražská pobočka SAP již 12 pracovníků na různých pozicích v oblasti HR i financí.

SIEMENS ČESKÁ REPUBLIKA
Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem. Tento projekt již šestnáct let poskytuje granty nejlepším projektům v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a oceňuje nejlepší pedagogy a autory diplomových a doktorských prací. Dosud bylo oceněno 233 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující 6 000 000 Kč.

Siemens, a.s.
Přechod na ekologickou flotilu aut ve společnosti Siemens

Společnost zavedla přísnou politiku používání služebních aut, kdy hlavním důvodem je snížení spotřeby paliva a tím i emisních limitů CO2. Dalším principem je postupné zavádění elektromobilů do vozového parku. Byl přehodnocen systém přidělování služebních aut a nastaveno jejich efektivnější užívání. Automobily byly odebrány zaměstnancům s nižším počtem najetých kilometrů než 10 000 za rok - ti si v současné době auta mohou zapůjčit. Do všech vozů byl umístěn GPS systém. Soukromá auta se ke služebním účelům využívají výjimečně, a to pouze, pokud nejsou starší než 6 let.

Více zde

SKANSKA
Nestavíme globální skleník

Společnost Skanska neuhýbá z dlouhodobé cesty směrem k úsporám energie ve výrobě i v provozu. Daří se jí omezovat zejména emise CO2 ve stavebnictví, které je stále jedním z největších producentů tohoto skleníkového plynu. Úsporná opatření nabízí i svým zákazníkům v rámci projektů. Skanska tak jasně ukazuje, že je udržitelnou firmou, která neúnavně posouvá své limity v odpovědnosti. Program Zelená energie z obnovitelných zdrojů tak pozitivně ovlivňuje standardy v celém stavebnictví.

Škoda Auto, a.s.
Síť chráněných pracovišť: zdravotní pool

Program se zaměřuje především na zřizování chráněných pracovišť pro starší zaměstnance nebo zaměstnance se zdravotními omezeními. V rámci tohoto programu jim nabízí změny pracovního místa s garantovaným původním příjmem po určitou dobu, rekvalifikace, rehabilitační pobyty s finančním příspěvkem, pět pracovních dnů placeného volna navíc, atd.

Více zde

T-Mobile Czech Republic a.s.
Pro svět kolem nás - zaměstnanci T-Mobile pomáhají

Společnost se ke konceptu firemní odpovědnosti přihlásila v roce 2005 a od počátku počítala se zapojením svých zaměstnanců a top managementu. V posledních letech se T-Mobile soustředil na sladění všech svých CSR projektů a jejich propojení. Během uplynulých sedm let se např. povedlo úspěšně rozjet Fond T-Mobile pro zaměstnance, díky němuž bylo mezi 204 projektů rozděleno 14 255 100 Kč.

Více zde

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Celoevropský sociální program Think big– věříme mladým lidem

 

THINK BIG je celoevropský dlouhodobý sociální program Telefónica Europe. V České republice program realizuje Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti a Prázdninovou školou Lipnice. Program poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich vlastních projektů, které jsou zaměřeny na vytváření pozitivních změn ve společnosti. Za 14 měsíců podpořila Nadace O2 ve třech vlnách celkem 400 projektů mladých lidí. Program chce mladým lidem pomoci stát se sebevědomými a zároveň aktivními občany, kteří hrají hlavní roli ve vytváření pozitivních změn ve svých komunitách.

 

Telefónica Czech Republic, a.s.
Zaměstnanci O2 pomáhají

Společnost dlouhodobě investuje do komunity zejména prostřednictvím své firemní Nadace O2. Jedním z klíčových pilířů společenské je snaha motivovat zaměstnance k dobrovolnické činnosti a také k pravidelným finančním příspěvkům na veřejně prospěšné projekty. Zaměstnanci mohou čerpat jeden pracovní den na dobrovolnickou práci, od roku 2011 mohou navíc mentoři programu Think Big (hlavní sociální program Nadace O2) čerpat až 2 dny pro svou mentorskou činnost. Telefonica zajistila již v roce 2008, aby zaměstnanci mohli jednoduchým způsobem přispívat prostřednictvím speciálně vytvořeného interního online systému, kdy je jim příslušná částka, kterou si zaměstnanec zvolí jako příspěvek na konkrétní účel, následně stržena ze mzdy.

Více zde

Telefónica Czech Republic, a.s.
Hovor pro neslyšící

Služba Hovor pro neslyšící funguje v Pardubickém call centru od roku 1997 a je určen ohluchlým či nedoslýchavým zákazníkům. Služba je nonstop a od roku 2010 zcela zdarma pro všechny registrované majitele ZTP průkazu. Kontaktovat naše operátorky mohou zákazníci přes sms, email, psací telefon, fax či icq. Operátorky řeší například komunikaci mezi rodinami, objednávání k lékaři až po vyjednávání s úřady.

Více zde

Unilever ČR, spol s.r.o.
Green office 2011

Projekt měl za cíl během roku 2011 snížit spotřebu elektřiny, emise CO2 a množství vyprodukovaného odpadu o deset procent. Iniciativa se zaměřila na pražskou centrálu a souběžně byla aplikována i v Maďarsku a na Slovensku. Nejdůležitějším cílem projektu bylo informovat a motivovat zaměstnance, aby se naučili ekologicky šetrnějším způsobům a změnou svých každodenních činností přispěli k úspěšnému snížení ekologické stopy.

Více zde

Veolia Voda Česká republika, a.s.
Čerstvá kohoutková? Stačí říct!

Cílem projektu „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!" je zlepšit image vody z kohoutku a vrátit ji do restaurací, barů a kaváren. Gastronomické podniky, které se do projektu zapojí, dostávají stylové karafy, je jim zdarma proveden rozbor vody a získají samolepku oznamující, že podnik servíruje svým hostům kohoutkovou. Do projektu se dosud přihlásilo na 500 gastronomických podniků z celé ČR, zhruba polovina jich je z Prahy. Projekt má vlastní webové stránky www.kohoutkova.cz, kde jsou kromě všech informací také seznamy restaurací podle regionu a také jejich on-line mapa.

Více zde

Vodafone Czech Republic a.s.
Udržitelný Vodafone

Vodafone má zpracovanou a schválenu CSR strategii, která vychází z firemních hodnot, kdy se systematicky rozvíjí a pravidelně vyhodnocuje naplňování stanovených cílů. Aktivně jsou zapojeni také zástupci top managementu a cíle jsou nastavovány a realizovány na základě vyhodnocení potřeb stakeholderů. CSR výroční zprávy jsou verifikovány třetí stranou.

Více zde

Vodafone Czech Republic a.s.
Zasadíme za Vás strom

Společnost Vodafone se od roku 2009 systematicky snaží motivovat veřejnost k přechodu na elektronické faktury. Za každého zákazníka, který nepotřebuje tištěnou papírovou fakturu, vysadí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) v některé z chráněných oblastí České republiky strom. Konkrétním cílem projektu je dosáhnout od března 2010 do června 2011 minimálně 250 000 nových aktivací elektronického vyúčtování. Ať už bude v červnu 2011 počet aktivací jakýkoli, vysadí Vodafone v každém případě 500 000 stromů.

Více zde

Vodafone Czech Republic, a.s.
První zelená síť

Projekt v oblasti snižování emisí CO2, kdy od roku 2011 je celých 70 % energie pro síť napájeno z obnovitelných zdrojů (voda, vítr, slunce, biomasa) a za zbytek, tam kde se nedokáže ovlivnit původ energie se sází ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR stromky (ročně 20 000 kusů).

Více zde


oblast KOMUNITA
 


oblast ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 


oblast WORKPLACE
 


oblast MARKETPLACE
 


CSR komplexní řešení
 

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz