TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA V REPORTINGU

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Přihlásit je možné zprávu o společenské odpovědnosti / udržitelném rozvoji publikovanou na lokální úrovni do 1. července 2021, zachycující období roku 2020 (podle nastavení firmy, nemusí se krýt s kalendářním rokem). 

Kdo bude oceněn?

Oceněna bude firma, která pro reporting trvale udržitelného rozvoje vhodně volí oblasti a ukazatele, napojuje je na cíle globálního rozvoje (SDGs), proces nefinančního reportingu efektivně nastavuje a řídí a získaná data zpracovává do transparentních výsledků, které na dostupných místech jasným způsobem komunikuje.

Hodnocení

Přihlášené zprávy posoudí a vítězné zprávy stanoví na základě bodového hodnocení odborná porota složená z odborníků a odbornic ze státní správy, komerčního sektoru, médií a akademické sféry a z významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Přihlásit svou zprávu můžete ve formuláři:

nebo

 

Kritéria hodnocení

  • Úplnost: Zpráva o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti by měla čtenáři a stakeholderům poskytnout ucelený obraz o aktivitách a dopadech organizace v plném rozsahu její podnikatelské činnosti.
  • Věrohodnost: Zpráva by měla informovat o tom, jak organizace zajišťuje, že dopady činnosti jsou zobrazovány pravdivě a ověřitelným způsobem, a zohledňuje pohled externích zainteresovaných stran.
  • Komunikace: Forma a způsob komunikace zprávy by měly být vhodně zvoleny s ohledem na cílové čtenáře a zainteresované strany, pro které je určena.
Kdo uspěl v roce 2020, najdete zde.

Hledáme partnery pro ročník 2021! V případě zájmu se ozvěte na top@byznysprospolecnost.cz