TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA
VE FIREMNÍM DOBROVOLNICTVÍ

Cena pro firmu, která aktivně zapojuje své zaměstnance do CSR projektů, podpory veřejně prospěšného sektoru a do řešení společenských či environmentálních problémů.

Oceněny budou strategicky nastavené a společensky přínosné projekty firemního dobrovolnictví, zapojování zaměstnanců do odborné pomoci veřejně prospěšnému sektoru (odborné dobrovolnictví), nebo strategicky koncipované CSR projekty s aktivním zapojením zaměstnanců (kdy zapojení zaměstnanců je hlavním prvkem těchto projektů).

Hodnocení

Přihlášené projekty posoudí a vítěze stanoví odborná porota složená ze zástupců odborníků, státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.  

Do této kategorie se přihlaste ZDE.

Hodnocena bude zejména koncepce projektu v kontextu odpovědného a udržitelného podnikání dané firmy, míra a forma zapojení zaměstnanců a konkrétní přínosy projektu pro společnost, místní komunitu, zaměstnance a firmu.

Kritéria hodnocení

  • Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispívá k celkovému rozvoji udržitelného a odpovědného podnikání firmy - nakolik je propojen s činností firmy a její celkovou strategií, s celkovou strategií CSR projektů a se strategií řízení lidských zdrojů.
  • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení projektu z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost či místní komunitu a zaměstnance firmy.
  • Jakými způsoby se zaměstnanci dané firmy do CSR aktivit a projektů zapojují, jak velká část firmy se zapojuje a o jak systematické zapojení se jedná.
  • Jaké jsou měřitelné výsledky projektu, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
  • Nakolik je projekt přínosný pro firmu, např. zda jeho výstupy pozitivně ovlivňují produktivitu práce a ekonomickou činnost firmy, zda zlepšují postavení firmy jako zaměstnavatele na trhu práce, zda kladně působí na angažovanost zaměstnanců ve firmě a jejich iniciativu, zda zvyšují loajalitu zaměstnanců, přinášejí finanční úspory v oblasti náboru pracovních sil, jsou provázány s plánem firemního vzdělávání apod., a nakolik je využitelný jako inspirace pro jiné firmy.
  • Jaké jsou konkrétní přínosy projektu pro zaměstnance firmy, např. zda projekt zvyšuje spokojenost a motivovanost zaměstnanců, zda pozitivně ovlivňuje vztahy mezi firmou a zaměstnanci, zda jim zapojení do projektu nabízí možnost pro rozvoj dovedností, přináší nové poznatky a podněty pro osobní rozvoj, apod.
  • Nakolik je projekt dlouhodobě přínosný pro společnost, jaké má pozitivní dopady na komunitu, ve které firma působí a zda a jakým způsobem řeší nejpalčivější problémy, se kterými se komunita potýká, např. vysokou nezaměstnanost v regionu, znečištěné životní prostředí, etnickou nesnášenlivost, vysoký počet lidí bez domova, atp.
  • Jakým způsobem je do projektu zapojen neziskový sektor a jaké konkrétní přínosy mu z realizace projektu plynou. Zda firma zjišťuje aktuální problémy neziskových organizací a svou pomoc směřuje do oblastí, kde ji neziskové organizace potřebují, zda poskytuje neziskovkám odbornou pomoc (např. marketing, PR, HR, IT, projektové řízení, právní poradenství, strategické plánování) atp.
  • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, koncepční, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen.
  • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.

 

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: