TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA - REPORTING

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Přihlásit je možno zprávu o společenské odpovědnosti / udržitelném rozvoji publikovanou na lokální úrovni do 31. července 2018, zachycující období roku 2017. 

Kdo bude oceněn?

Oceněna bude firma, která pro reporting trvale udržitelného rozvoje vhodně volí oblasti a ukazatele, proces nefinančního reportingu efektivně nastavuje a řídí a získaná data zpracovává do transparentních výsledků, které na dostupných místech jasným způsobem komunikuje.

Hodnocení

Přihlášené zprávy posoudí a vítěze stanoví odborná komise složená z odborníků, zástupců státní správy, komerčního sektoru, médií a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

 

Přihlásit se můžete ve formuláři: 

 

nebo

 

Kritéria hodnocení

  • Úplnost: Zpráva o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti by měla čtenáři poskytnout ucelený obraz o aktivitách a dopadech organizace v plném rozsahu její podnikatelské činnosti.

Posuzuje se: relevance vykazovaných přímých a nepřímých dopadů v ekonomické, environmentální a společenské oblasti, způsob jejich výběru a rozsah přijatých opatření, identifikace hlavních zainteresovaných stran, strategie společenské odpovědnosti organizace a její integrace do podnikatelské strategie, přístup k reportingu, způsob výběru ukazatelů a metod měření.

  • Věrohodnost: Zpráva by měla informovat o tom, jak organizace zajišťuje, že dopady činnosti jsou zobrazovány pravdivě a ověřitelným způsobem, a zohledňuje pohled externích zainteresovaných stran.

Posuzuje se: propojení reportingu se systémy řízení, míra a způsob zapojení vrcholového vedení organizace, způsob zapojení zúčastněných stran (stakeholderů), způsob prezentace dosažených výsledků a plánů v oblastech trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti, použité ukazatele a měřítka, proces vnitřního auditu a nezávislé externí ověření.

  • Komunikace: Forma a způsob komunikace zprávy by měly být vhodně zvoleny s ohledem na cílové čtenáře a zainteresované strany, pro které je určena.

Posuzuje se: logická struktura a přehlednost, srozumitelnost, stručnost, dostupnost a přitažlivost pro čtenáře a ekologické řešení výroby/publikace zprávy. 

Registrace do cen TOP Odpovědná firma pro rok 2019 budou otevřeny v červnu.

Máte zájem přihlásit se v příštím roce?
Napište, prosím, Milanovi Křížovi: kriz@byznysprospolecnost.cz - zařadíme vás do databáze a zašleme informace, jakmile spustíme aktuální ročník.

TOP OF 2019 podporují: